VETLANDA ATV OFFROAD  MudRatz

Vetlanda Atv Offroads regler gällande körområdet Torskrok

 

2. Fordon

2.1 Allmänt
Samtliga fordon skall följa nedan ställda krav:
• Fordonet skall vara i skick som gatlegalt. 
• Högsta tillåtna totalvikt är 3,5 ton om inget annat godkänts av träffledningen.
• Endast 4x4-fordon om inget annat godkänts av träffledningen.
• Förare skall ha för fordonstypen giltigt körkort. 
• Fordonet bör vara utrustat med första förband, brandsläckare och utrustning för
miljösanering sk. ADR-väska .
• Motordrivna "leksaker"(atv 50-150cc) för barn är tillåtna. 
• Innan körning anmäl dig och betala ev. avgift till träffledningen.

2.2 Försäkring
• Samtliga förare som är anmälda ansvara själva för framförandet av fordon, så vetlanda atv offroad kan inte lastas för ev olyckliga händelser.

2.3 Registrering
• Fordonet behöver inte vara i trafik.

2.4 Besiktning
• Fordonet skall vara besiktigat och vara godkänt av träffledningen på plats. 
• Vid tävling se resp. tävlingsreglementen.

2.5 ATV
• ATV:er är tillåtna. 
• Förare och passagerare skall bära hjälm och ryggskydd.
• Förare skall ha för fordonstypen giltigt körkort.

3. Körning

3.1 Allmänt
• All körning skall ske på ett ansvarsfullt sätt.
• Högsta rekommenderade hastighet är 30 km/h på hela området.
• All körning sker på egen risk.
• Trafikförordningen gäller även i skogen

3.2 Område
• All körning skall ske på anvisat område, om frikörning är tillåten är föraren skyldig att
känna till områdets yttergränser, se ev. kartskiss.
• Respektera avspärrade områden om tveksamhet uppstår kör annan väg.
• Vinschning i ledningsstolpar, staket eller andra liknande föremål är förbjudet.
• Kör ej i grävda diken, mjuka vägkanter mm.

3.3 Miljö
• Körning skall ske på sådant sätt att onödiga markskador ej uppstår.
• Kontrollera fordonet under körning ifall läckage av olja mm. uppstått för att undvika
större utsläpp. Håll även uppsikt på ev. framförvarande bil i detta avseende.
• Om utsläpp av miljöfarligt ämne t.ex. olja skett skall detta omedelbart saneras. Om
föraren inte själv har resurser att genomföra detta på ett tillfredsställande sätt skall
träffledningen underrättas.
• Se till att fordonet har effektiv ljuddämpning och avgasrening enl. Vägverkets regler.
• Vid vinschning mot träd använd textilstropp, se till att trädets diameter är minst 30 cm.
• Kör inte medvetet emot trädstammar.
• Snökedjor får ej användas vid barmark.
• Tvätt av bilen bör ske på avsedd plats, gärna med rening av tvättvattnet.
• Skräp får ej lämnas kvar på körområdet utan tas med och lämnas på lämplig plats.
• Tankning skall endast ske på anordnad plats (tex. vid samlingsplatsen).
Alla kör fordon ska använda miljömatta eller liknande i depå/parkering. 
• Saneringsväska bör finnas med i samtliga bilar.

3.4 Alkohol & droger
Vetlanda Atv Offroad policy om alkohol och droger skall följas och innebär bl.a. följande:
• att all verksamhet i VAO är och ska vara helt alkohol- och drogfri.
• att rökning inte får ske i föreningens lokaler.
• doping och narkotikahantering är förbjudet enligt lag varför det helt förkastas.
• att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former
av myndiga personer, dock med restriktion när ungdom är närvarande.
På offroadsektionens körningar gäller dessutom att:
• Förare får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger, det är dessutom förbjudet
enligt svensk lag.
• Co-drivern/passagerarna bör inte vara påverkad av alkohol eller andra droger då det
kan utgöra en risk för denne eller personer runt om vid tex. vinschning eller annan
hjälp runt fordonen.

4. Säkerhet

4.1 Allmänt
• Akta publik, bärplockare, älgar mm. så att de ej kan skadas.
• Vid vinschning använd vinschmatta och handskar, se till att hålla folk ur riskzonen
dvs. minst vajerns längd i alla riktningar.
• Stanna om möjligt synligt vid sidan av spåret, ej direkt efter hinder, backar mm. utan
lämna gott om plats.
• Brandsläckare och första förband bör medföras i alla bilar.

• Vid bogsering använd stropp på minst 4 meter, se till att det är fritt runt bilarna innan
förflyttning, iakttag extra försiktighet vid koppling och loss koppling.
• Håll avstånd speciellt då ATV:er är med.
• Max hastigheten är 30km/h inom området.

4.2 Trafiksäkerhet
• Endast sittplatser avsedda för persontransport får användas, passagerare på t.ex.
pickupflak/lastrack är förbjudet.
• Samtliga sittplatser bör/skall vara försedda med minst midjebälte.
• Bälte skall användas då sådana finns.
• Passagerarutrymmet skall vara så utformat att passagerare inte kan komma i kontakt
med vassa föremål t.ex. från bortskurna eller skadade karosseridelar.
• Fordonet skall ha fungerande bromsar.
• Styrinrättning och fjädring skall vara hel.
• Öppna fordon skall vara försedda med störtbåge/bur, undantaget fordon i
originalutförande.

4.3 Publik
Föräldrar ansvarar för sina barn i och utanför bilarna.
Barn SKA vara försedda med varselkläder.
  Husdjur SKA vara kopplade och under uppsikt.
• Se till att publik står säkert vid farliga passager.
• Förvissa dig om att publik inte är i vägen och att de uppfattar den tänkta färdvägen.
• Hjälp till att hålla undan publik vid riskfyllda moment.
• Upplys publiken om ev. faror och risker.
• Publiksäkerhet är allas ansvar.

5. Övrigt

5.1 Tävling
• Vilka regler,Tävlingsform anges i inbjudan och PM till resp. tävling.
• Presenning eller liknande skall läggas under fordon då de står uppställda i depån eller
då reparation utförs på annan plats på området eller ute på tävlingsslingorna.
• Tankning får endast ske på anvisad plats i depån.
• Miljöväska ska finnas med i varje tävlingsekipage.


1 MC = A körkort.
Terrängskoter = körkort eller traktorkort utfärdat före 1/1 2000 eller ett speciellt förarbevis för terrängskoter.
Traktor = Traktorkort eller körkort.